ติดต่อสอบถาม

ศูนย์เครื่องมือเพื่อการวิจัยทางวิศวกรรม

คุณภานุวัฒน์ ภักดีโชติ                                                                           ตึก CCA ชั้น 6 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์                                 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง                                       ถ.ฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 

โทรศัพท์ 02-329-8360-3 ต่อ 101 โทรสาร 02-329-8360-3 กด 4

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s