ดาวน์โหลด

ผู้ขอใช้บริการฯ สามารถดาวน์โหลดแบบแสดงรายละเอียดในการวิเคราะห์เครื่องมือต่างๆ ได้ ดังนี้

1. แบบแสดงรายละเอียดในการวิเคราะห์ FTIR

2. แบบแสดงรายละเอียดในการวิเคราะห์ BET

3. แบบแสดงรายละเอียดในการวิเคราะห์ TA

4. แบบแสดงรายละเอียดในการวิเคราะห์ XRD

5. แบบแสดงรายละเอียดในการวิเคราะห์ CA

6. แบบแสดงรายละเอียดในการวิเคราะห์ EA

Advertisements